Nuus Flitse

Vyf-jariges alreeds bekommerd oor hul sosiale status

Nuwe navorsingsbevindings bevestig dat kinders so jonk as vyf-jaar reeds die breë konsep van sosiale status begin verstaan, en dat hulle op daardie jong ouderdom alreeds verbasend gesofistikeerde “indrukbestuur” begin toepas.

Meeste mense verstaan intuïtief hoe belangrik reputasie is, en besef dat hoé andere hul sien ‘n invloed kan uitoefen op hul sukses en hul vermoë om in hul doelwitte te slaag. Derhalwe werk hulle hard daaraan om hulself gunstig aan andere aan te bied. Terselfdertyd is mense intuïtief bewus hoe ‘n kragitge aansporing reputasie kan wees om oneerlik te wees, en hulle het derhalwe outomaties ‘n afkeur aan spogters en oneerlike voordoeners.

“Indrukbestuur” en evaluering by volwassenes is dus lank reeds deel van die belangstellingsveld van die sielkunde, en gaan hand aan hand met die hele konsep van identitietsvorming en hoe mense hulself in die samelewing presenteer. Minder aandag is egter geskenk aan hoe en wanneer kleuters bewus word van hul reputasie.

Skeptici het geglo dat dit nie voor die ouderdom van ten minste nege jaar sal ontwaak nie. Resente navorsing toon egter dat kinders op ongeveer vyf-jarige ouderdom bewus word van hul reputasie, begin kennis neem van die indruk wat hulle op andere maak, en dit begin bestuur. Terselfdertyd begin hulle op hierdie ouderdom kennis neem van rmotiewe en gedrag om reputasie te bou by andere. Daar is bv by hulle ‘n verwagting dat ander kleuters eerder hul suksesse as hul mislukkings sal bekend maak.

Op vyf-jarige ouderdom begin kinders besef dat hul optrede belangrike boodskappe uitstuur ten opsigte van hul sosiale aanvaarbaarheid vir maats en begin hulle hul gedrag aanpas na gelang van die gehoor en sosiale konteks waarbinne hulle hul bevind. So is vyf-jarige kinders bv baie meer vrygewig as hulle weet hulle gedrag word waargeneem. Verder probeer hulle doelbewus ‘n positiewe indruk maak op sleutelfigure binne hul sosiale sirkels.

Tydens een eksperiment het die navorsers bv aan sommige kleuters gesê dat hulle ‘n gunstige reputasie onder hulle klasmaats het. Toe hierdie kinders later in ‘n situasie geplaas is waar hulle in die versoeking gestel is om te kul om sodoende hul “goeie” reputasie in stand te hou, was hulle baie meer as die ander kleuters geneig tot oneerlikheid.

Hierdie bewustheid van sosiale status kom oor kulturele grense voor, ongeag verskillende norme en verwagtings. Soos volwassenes, is dit vir kinders belangrik om te voel hulle word aanvaar binne hul sosiale groep en veral deur dié vir wie hulle bewondering koester. Interaktiewe ervarings, soos om speelgoed te deel, spanwerk te doen en na onderwysers te luister skep geleenthede vir die kleuter om te leer watter tipe gedrag sosiaal aanvaarbaar is, wat ‘n wenslike reputasie behels en watter strategieë doeltreffend is om ‘n goeie reputasie op te bou binne hul sosiale omgewing.

Die samelewing waarbinne ons funksioneer is geweldig gefokus op beeldbou en self-aanbieding, en kinders word reeds op vroeë ouderdom hieraan blootgestel. Kleuters is sensitief hoe andere om hulle optree, insluitend volwassenes wat baie waarde heg aan hul reputasies. Vyfjariges tree ook strategies op om hul uiterlike beeld te verander. Die navorsers huldig die mening dat die kinders hul optrede sal aanpas om moreel en sosiaal aanvaarbaar voor te kom in die oë van sleutel waarnemers, Dit is egter nog nie bekend of kinders begryp dat eienskappe soos dapperheid, rykdom en nie-konformisme waardevol kan wees, afhangend van die tyd en die bepaalde gehoor.

Verdere navorsing is nodig om te ondersoek hoe sosiale omgewings en beeld-bewustheid die ontwikkeling van statusbewushteid by kleuters beïnvloed. ‘n Kritiese is vraag is bv wat voor vyfjarige ouderdom gebeur. Waar en hoe word die heel eerste gewaarwordings van status by kinders geskep?

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1