Nuus Flitse

POLISIE UNIFORM VERANDER WYSE WAAROP DIE BREIN INLIGTING VERWERK

Neurowetenskaplikes van McMaster Universiteit, Kanada, het bevind dat die dra van ‘n polisie-uniform die persoon se persepsie verander en hom bevooroordeeld instem teenoor persone van laer sosiale status. Die studie vra indringende vrae oor stereotipes en hoe die simboliese mag en outoriteit wat met ‘n polisie-uniform geassosieer word hierdie tendense beïnvloed.

Die polisiemag lewer ‘n openbare diens van groot belang: hulle hou ons veilig. Hulle werk dikwels onder moeilike omstandighede en hul lewens is baie keer afhanklik van hoë spoed kognisie – hulle moet vinnig kan dink, die korrekte besluit kan neem en daadwerklik kan optree. Daar is egter wêreldwyd gereeld insidente waar hulle onnodig aggressief optree en beskuldig word van vooroordeel, veral teen minderheidsgroepe, wat dikwels tot beskuldigings van rassisme lei.

Kleredrag weerspieel verskeie aspekte van ‘n persoon se sosiale identiteit, soos sosio-ekonomiese status, geslag, geloof en beroep. ‘n Polisie-unifrom weerspieel die sosiale identiteit “om ‘n polisiebeampte te wees”. Deel van hierdie identiteit behels die potensiaal om gevaar en bedreiging te beleef sowel as die geleentheid om mag uit te oefen.

Die polisie-uniform is ‘n uiters sigbare komponent van polisie identiteit. Vorige navorsingstudies het bevind dat uniforms geassosieer word met die persepsie van verhoogde bekwaamheid, betroubaarheid, intelligensie, hulpvaardigheid, status en outoriteit. In besonder is  daar ‘n simboliese skakel gevind tussen polisie-uniforms en die konsepte van mag en sosiale beheer. Nog meer betekensivol is dieselfde navorsers se bevinding dat, bo en behalwe die simboliese betekenis wat die polisie-uniform inhou, die para-militere styl daarvan ook die kultuur binne die polisie beïnvloed. Hierdie bevindings vind aansluiting by die ou Stanford Tronk eksperiment, waartydens bevind is dat ‘n persoon se gedrag ingrypend verander het  wanneer hy in tronkdrag geklee was teenoor wanneer hy soos ‘n wag aangetrek het.

Navorsers aan die McMaster Universiteit, Kanada, het derhalwe besluit om te ondersoek of die dra van ‘n polisie-uniform op sigself kan aanleiding gee tot vooroordeel in sosiale situasies.

Die doel van die huidige studie was om te bepaal of die dra van ‘n polisie-uniform kan lei tot vooroordeel teen swart gesigte in vergelykiing met wittes, en lae status individue in vergelyking met hoë status persone. Tydens eksperiment een het die deelnemers òf ‘n polisie-styl uniforms òf die oorpak van ‘n werktuigkundige gedra, terwyl hulle vorms moes kategoriseer. As aandagafleiers is beelde gewys van òf ‘n swart gesig, òf ‘n wit gesig, òf ‘n persoon wat ‘n kappie dra (wat lae status verteenwoordig), òf ‘n persoon in ‘n pak klere (wat hoë status verteenwoordig). Die navorsers het die deelnemers se reaksietyd gemonitor om te bepaal hoe lank die onderskeie beelde hulle aandag afgetrek het.

Geen verskil is in reaksietyd gemeet ten opsigte van die wit en swart gesigte nie. Dit is verrassend, aangesien vroeere navorsing in die VSA bevind het dat meer mense swart Afrikane met midsaad assosiseer. Die huidige studie is in Kanada gedoen en die navorsers spekuleer dat die resultate moontlik wesenlike verskille tussen die Kanadese en Amerikaanse samelewings kan weerspieel.

Verskille in reaksietyd is wel aangeteken wanneer persone wat kappies gedra het, gewys is. Met die wys van hierdie beelde het die deelnemers se reaksietye stadiger geword, wat toon dat die beelde van mense met kappies aan hulle aandag afgetrek het.

Deurslaggewend is egter die bevinding dat dit slegs gebeur het wanneer die deelnemers in die polisie-styl uniforms geklee was. Obhi, een van die navorsers, stel dat dat kappies geassosieer word met die stereotipe dat misdadigers en geweldenaars dit dra, en hierdie stereotipe word klaarblyklik sterker geaktiveer wanneer die persoon ‘n polisie-uniform dra. Dit waaraan mens aandag skenk bepaal hoe jy jou wereld beleef, en wanneer vooroordeel meer aandag op sekere groepe vestig kan dit problematies wees. Dit is veral relevant ten opsigte van polisiebeamptes wat bedreig kan voel wanneer daar geen werklike bedreiging is nie,of vice versa.

Die navorsers hoop om opvolgstudies te doen om nog meer te wete te kom oor hoe polisie-uniforms persepsie en gedrag beïnvloed.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1