Nuus Flitse

Kinders met aandagtekort hiperaktiwiteit versteuring kom uit chaotiese huishoudings

Navorsers het bevind dat kinders wat aan aandagtekort-hiperaktiwiteit-versteuring ly dikwels afkomstig is uit huise waar onbevredigende ouerskappraktyke, ‘n negatiewe emosionele klimaat en huishoudelike chaos heers. ‘n Groep wetenskaplikes verbonde aan die Universiteite van Goethe, Frankfort en Bremen het derhalwe ‘n studie geloots om te probeer vasstel hoe al hierdie elemente met mekaar verband hou.

Die navorsers was van mening dat dit baie moeilik sal wees om ‘n gestruktureerde gesinslewe  met ‘n vasgestelde daaglikse roetine in stand te hou wanneer ‘n kind wat aan aandagtekort-hiperaktiwiteit-versteuring ly deel van die huishouding vorm. Dit is vanselfsprekend dat, aan die ander kant, ‘n chaotiese huishouding weer negatief inwerk op die emosionele klimaat en die ouers se gedrag, luidens Dr Wirth van die Departement Opvoedkundige Sielkunde, Goethe Universiteit.

Data is ingesamel van 84 kinders tussen die ouderdomme van 7 en 13 jaar, waarvan 31 aan AGHV gely het, en 53 deel van die kontrole groep was. ‘n Gestandaardiseerde vraelys is gebruik om die ouers se gedrag te bepaal. Die vrae het gehandel oor die mate waartoe die ouers beheer oor die kinders uitgeoefen het, die kinders aangemoedig en geprys het of gekritiseer het, hoe konsekwent hulle ouerskap was en of lyfstraf uitgedeel is. Om ‘n idee te kry van die emosionele klimaat moes een van die ouers vir vyf minute oor die betrokke kind gesels.  Hy of sy moes die kind se persoonlikheid beskryf sowel as sy of haar verhouding met die kind. Huishoudelike chaos is ook deur middel van ‘n vraelys bepaal.

Soos te wagte was ouerskappraktyke van ouers met AGHV-kinders minder bevredigend. Hulle het hulle kinders meer gereeld gekritiseer en meer huishoudelike chaos geraporteer as die kontrole groep waar geen AGHV-kinders was nie. ‘n Baie verrassende bevinding was egter dat die ouers van kinders met aandagtekort-hiperaktiwiteit-versteuring hulle verhouding met hulle kinders meer positief beoordeel het as die kontrole groep. Die navorsers het tot die slotsom gekom dat een moontlike verklaring kan wees dat sommige van die gesinne met kinders wat aan hierdie versteuring ly reeds terapie ondergaan het of medikasie gebruik het. Dit sou verklaar waarom die verhouding tussen die ouers en kinders reeds verbeter het.

Volgens Andrea Wirth het statistiese analise getoon dat huishoudelike chaos ‘n meganisme is wat daartoe lei dat die simptome van kinders met AGHV n negatiewe impak uitoefen op die ouers se gedrag jeens die kinders. Tog blyk ‘n chaotiese omgewing nie die emosionele klimaat in die gesin te affekteer nie. Dit is teenstrydig met vorige studies wat bevind het dat daar ‘n verband bestaan tussen ontoereikende ouerskap en die emosionele klimaat. ‘n Chaotiese en ongestruktureerde huishouding, waartoe kinders se AGHV bydra, maak dit moeilik vir ouers om outoriter te wees in hul ouerskap. Terselfdertyd kan aangeneem word dat die ouers, ondanks die heersende chaos, lief is vir hul kinders, positief oor hulle praat en dit geniet om tyd saam met hulle deur te bring.

Die navorsingsgroep waarvan Andrea Wirth ‘n lid is, is besig met voorstelle vir verdere navorsing gerig op die ontwikkeling van ouerskap-opleiding, wat ouers kan help om hul gesinslewe beter te beplan, gevestigde roetines en rituele in te stel en die daaglikse lewe meer doeltreffend te organiseer. Dit kan aspekte insluit soos om die radio en televisie af te skakel wanneer die kind besig is met huiswerk, om die vertrek te verlaat wanneer telefoonoproepe gemaak word, om net gaste op sekere tye te ontvang en om die kind alleen sy huiswerk te laat doen in ‘n stil vertrek.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1