Nuus Flitse

Die kuns om jouself te wees

Wees die egte jy

Om getrou te wees aan jou innerlike jy, om eg te leef, is waarskynlik een van die grootste uitdagings waarvoor die mens in die een-en-twintigste eeu te staan kom, ‘n tydvak wat oorwegend gekenmerk word deur ‘n allesoorheersende strewe na gelykheid en eenvormigheid. Sielkundiges glo dat hoe meer eg ‘n mens kan leef, hoe gelukkiger sal jy wees – egtheid is gelyk aan selfverwesenliking en om in perfekte harmonie met jouself en die wêreld te wees. Geestesgesondheid word oorwegend gebou op die vermoë om getrou te wees aan jou innerlike jy.

Wat presies beteken dit om eg te leef?

50942738 - learn to love yourself first. woman is working on accepting and appreciating herself

Eenvoudig gestel beteken egtheid om bewus te wees van jou eie gedagtes en gevoelens, en om in harmonie daarmee te leef. Die egte self verteenwoordig die jy wat in jou diepste wese leef en omsluit al die kwaliteite wat jou as ‘n unieke mens definiëer, soos jou vaardighede, jou talente en jou besondere persoonlikheidseienskappe, sowel as jou diepste gedagtes en gevoelens. Jou egte jy word nie gedefiniëer deur jou werk, jou sosiale rolle of jou funksies nie. Dit omskryf wie jy regtig is, nie die persoon wie jy dink jy veronderstel is om te wees nie.

Die moderne lewe maak dit baie moeilik om eg te leef

Egtheid beteken dat jy nie alleen eienaarskap van jou handelinge aaanvaar nie, maar dat jy ook daadwerklik in harmonie leef met jou diepste begeertes, gedagtes en behoeftes. Wanneer jy ‘n vreemdeling vir jouself is lei dit tot sielkundige probleme en ongelukkigheid.

Maar, ons leef in ‘n wêreld waar egtheid nog beloon word, nog bewonder word. Deur kosmestiese ingryping word ewigdurende jeugdigheid nagestreef, ons moet polities korrek optree, handelmerk klere dra, karre ry en whisky drink. Mense word juis deur hul medemens bewonder wanneer hulle ‘n vals en onegte beeld van hulself uitstraal.

Om eg te leef impliseer dat ‘n mens bewus is van jou eie innerlike status, gevoelens en gedagtes, goed sowel as sleg. Mense wat eg leef erken en aanvaar dus hul negatiewe persoonlikheideienskappe, alhoewel dit soms baie neerdrukkend kan wees. Hulle ken hul beperkings en is bewus wanneer ‘n wanbalans bestaan tussen hul ware self (die persoon wie hulle geskep is om te wees) en hul fiktiewe self (die persoon wie die wêreld wil hê hulle moet wees).

Die wêreldbekende TV sielkundige Dr Phil sê dat wanneer jy jou ware talente en gawes misken en probeer om net toegekende en oorgeërfde rolle uit te leef, jy as jou fiktiewe self probeer leef. So ‘n leefwyse veroorsaak dat jy jou lewenskragtigheid verloor en nie meer in staat is om passievol te leef nie. In der waarheid leef jy dan nie meer nie, jy bestaan net voort!

Die negatiewe van ‘n egte leefwyse

Omdat egtheid impliseer dat jy getrou aan jou diepste gevoelens en oortuigings leef, kan dit veroordeling en afkeur van ander mense uitlok, of selfs bespotting, verwerping en isolasie, veral indien jou egte waardes teenstrydig is met die samelewing is aanvaarde norms.

Mense is essensieel sosiale diere en kudde wesens – hulle ervaar ‘n fundamentele behoefte om te behoort en aanvaar te word. Terselfdertyd bestaan daar by menslike wesens ‘n intense behoefte om uit te styg, om hulself van die massa te onderskei en hul uniekheid te vier. Dis te begrype dat hierdie konflikterende gevoelens tot emosionele verwarring en ongeluk kan lei.

Egtheid vereis dus ook dat jy emosioneel sterk genoeg moet wees om met jou innerlike disharmonie saam te leef en nie onder sosiale druk te verkrummel nie. Jy moet in staat wees om harmonie en vrede in jouself te bewerkstellig, terwyl jy steeds jou uniekheid behou en jouself kan onderskei van die massa.

Die voordele verbonde aan ‘n egte leefwyse weeg steeds baie swaarder as die nadele.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1