Nuus Flitse

Hoogs intelligentes is minder doeltreffende leiers

In die reël word intelligensie met sukses in verband gebring. Hoogs intelligente individue is dan ook geneig om baie goed te vaar in die werksplek en word derhalwe geoormerk as moontlike leiers. Navorsers het nou egter bevind dat ‘n intelligensievlak wat te hoog is die doeltreffendheid van leierskap benadeel.

Navorsers aan die Universiteit van Luasanne het 379 persone op middelbestuursvlak gewerf vir hierdie studie. Hulle was afkomstig uit privaat maatskappye, uit 30 hoofsaaklik Europese lande, werksaam in areas wat gewissel het vanaf die bankinsdustrie en telekomdienste, tot hospitale en verkope, en het bestaan uit 27% vroulike en 38% manlike persone. Elke deelnemer het ‘n persoonlikheidsvraelys voltooi, sowel as  Wonderlic Personnel Test, wat beskou word as ‘n goed gevalideerde intelligensie metingsinstrument. Terwyl die gemiddelde intelligensievlak van die algemene bevolking 100 is, het hierdie groep gemiddelde 111 gemeet.

Die navorsers het toegang gehad tot evaluerings van die deelnemers deur ‘n derde party, wat hul portuurgroep of ondergeskiktes kon wees. Hierdie persone het die deelnemers volgens die Multifaktor Leierskapsvraelys geëvalueer, wat die vlak bepaal waarop verskillende leierskapstyle deur hulle toegepas is, byvoorbeeld die uiters doeltreffende transformasiestyl wat inspireer of die instrumentele styl wat struikelblokke oorkom, asook uiters ondoeltreffende passiewe style, waar basies geen beheer uitgeoefen word nie.

In die reël is bevind dat vroue, en tot ‘n mindere mate ook ouer leiers,  geneig was om beter leierskapstyle te beoefen. Intelligensie en persoonlikheid het egter as die belangrikste diskriminerende  faktore tussen die verskillende leierskapstyle gemanifesteer.

Soos wat ook tydens vorige studies bevind is, het intelligensie ‘n positiewe liniêre verband getoon met die doeltreffendheid van leierskap.  Hierdie verband het egter verswak met ‘n toename in intelligensie. Vanaf IK tellings van ongeveer 120 het ‘n omgekeerde verband begin manifesteer – leiers wat meer intelligent was se tellings in transformasie- en instrumentele leierskap was in die reël laer as dié van  minder intelligente leiers. Intelligensiemetings van 128 of hoër het op statisties beduidende vlak negatief met doeltreffende leierskap gekorrelleer.

Die studie het ongelukkig nie die rede ondersoek waarom hoër intelligensie negatief met goeie leierskap korreleer nie. Dit kan wees dat leiers wat op ‘n hoër intellektuele vlak beweeg dit moeiliker vind om te antisipeer watter inhoude vir hul ondergeskiktes uitdagend sal wees, en derhalwe maak hulle nie voorsiening om komplekse take tot ‘n meer bereikbare vlak af te breek nie. Die navorsers spekuleer ook dat die intelligensiemeting van die groep as geheel ‘n invloed sal uitoefen op die intelligensievlak waarop leierskap minder doeltreffend sal wees.

Die studie wys weereens dat te veel van ‘n goeie ding nie noodwendig altyd ‘n goeie ding is nie – selfs uiters voordelige eienskappe kan nadelig wees ook. – BPS

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1